دبلیو

کوره دبلیو W  عبارتست از اینکه دو تابلو با قدرت یکسان به سه بوته با هم کار می کنند بدین شکل که یک بوته ( مثلاً بوته شماره یک) با یک تابلو ( مثلاً تابلوی شماره یک ) و بوته دیگر( مثلاً بوته شماره سه) با تابلوی دیگر ( تابلوی شماره دو) و بوته وسطی ( بوته شماره دو) بطور مشترک بین این دو تابلو کار می کنند. برای درک بهتر مطلب اجازه بدهید مثال بزنیم .

فرض کنید دوتابلو هر کدام با قدرت 1MWداشته باشیم و سه بوته که هر کدام ظرفیتی معادل دوتن را دارا باشند . طبق شکل تابلوی شماره 1 می تواند با بوته های 1 و 2 کار کند و تابلوی شماره 2 می تواند می تواند با بوته های 2 و 3 کار کند بنابراین بوته شماره دو بطور مشترک بین دو تابلو قرار گرفت است. در این حالت هر دو تابلو بطور همزمان می توانند با حداکثر قدرت خود کار کنند ( هر کدام 1 MW) یعنی در ساعت 2MWانرژی مصرف کنند و اگر فرض کنیم هر 1MWساعت 2000kgذوب سازی کند پس در یک ساعت 2*2000kgیعنی 4000kgذوب خواهیم داشت.