برج خنك كننده فایبر گلاس

برج خنک کننده واحدی از کوره ذوب القایی فرکانس متوسط می باشد که عمل خنک كاري آب های در حال گردش المانهای تابلوی کنترل و بوته ها بصورت جداگانه و مستقل از هم در داخل آن انجام می گیرد . آب گرم از طریق الکترو پمپهای تعبیه شده داخل سیستم پمپاژ به داخل برج پمپ می گردد و پس از خنک شدن وارد المانهای تابلوی کنترل و بوته ها می گردند.