کوره های ذوب القایی فرکانس متوسط دارای یک یا دو و یا سه بوته می باشند که توسط یک تابلوی اینورتر هر کدام بصورت مستقل تغذیه می شوند. باید توجه داشت که در یک زمان فقط یک بوته قادر بکار خواهد بود و بوته و یا بوته های دیگر در حالت آماده بکار یا خاک کوبی –زینتر قرار خواهند داشت


 

 

نمایش #
عنوان تاریخ ویرایش کلیک
ترانس ایزوله 15 آذر 1392 3526
كليد قدرت 15 آذر 1392 3178
شینه های ارتباطی 15 آذر 1392 3217
كنسول هيدروليك 15 آذر 1392 3342
تابلو 15 آذر 1392 4485