کوره های ذوب القایی فرکانس متوسط دارای یک یا دو و یا سه بوته می باشند که توسط یک تابلوی اینورتر هر کدام بصورت مستقل تغذیه می شوند. باید توجه داشت که در یک زمان فقط یک بوته قادر بکار خواهد بود و بوته و یا بوته های دیگر در حالت آماده بکار یا خاک کوبی –زینتر قرار خواهند داشت


 

 

نمایش #
عنوان تاریخ ویرایش کلیک
ترانس ایزوله 15 آذر 1392 3872
كليد قدرت 15 آذر 1392 3501
شینه های ارتباطی 15 آذر 1392 3539
كنسول هيدروليك 15 آذر 1392 3687
تابلو 15 آذر 1392 4864