كنسول هيدروليك

برای حرکت دادن بوته ها و تخلیه ذوب از سیستم هیدرولیک استفاده شده است که از لحاظ امنیت و دقت بهترین روش می باشد و استفاده از آن بسیار آسان بوده و قابلیت استفاده از برق و دستی  برای پمپ کردن روغن و حرکت بوته ها را دارد .
 كنسول هیدرولیك جهت عمل تخلیه مذاب تعبیه شده كه شامل موارد زیر می باشد :

1.بدنه كنسول  
2.شیر فرمان دو طرفه دو قلو (برای دو بوته )
3.پك هیدرولیك
4.الكترو موتور 3 فاز
5.پمپ هیدرولیك
6.فیلتر برگشتی
7.سیستم تخلیه اضطراری  پمپ دستی